Varför har vi EU-medborgare i asylmottagningen?

Mitt förra blogginlägg om kvotflyktingar skrev jag enkom för att visa att den nuvarande politiken bakom asylmottagningen inte är världens mest genomtänkta. De som försvarar status quo hävdar att vi inte kan göra någonting för att minska antalet asylsökande. Asylrätten är en rättighet och man får inte rubba på rättigheter.

Jag är istället av den uppfattningen att om man vill bevara ett politikområde så måste man också vara beredd att göra reformer. De som nu skriver debattartiklar som går ut på att tysta ned kritiker istället för att komma med konkreta reformförslag är de som undergräver asylrätten i och med att de vägrar inse att systemet i sin nuvarande form har brister. Här kommer därför ytterligare ett exempel på en brist som jag menar måste åtgärdas omedelbart och som på intet sätt nekar ”assyriern som riskerar halshuggning på grund av sin tro” skydd.

Merit Wager som bloggar om migrationsfrågor har uppmärksammat att det finns EU-medborgare inskrivna i asylmottagningen. EU-medborgare? Ja, ni läste rätt. Men det finns väl inga EU-länder man måste fly ifrån? Nej, självklart inte, men det hindrar ju inte att en EU-medborgare kan ansöka om asyl ändå. Allt som krävs är att gå till Migrationsverkets kontor och säga att man vill söka asyl.

Men ska inte en sådan person bara få nej? Jo, det låter ju självklart, men nu har Migrationsverket låtit sina jurister utreda saken och de har kommit fram till att det inte låter sig göras. Även EU-medborgare ska skrivas in i mottagningssystemet. Därmed ska de också ha rätt till boende, ekonomiskt understöd m.m.

Wagers blogginlägg hittar man här:

En migga om uppenbart ogrundade asylansökningar: ”Förstår du innebörden av det när de som tigger på gatorna kommer på detta?”

Tillägg till föregående inlägg: Ur Migrationsverkets Rättsutredning om asylsökande EU-medborgares rätt till bistånd enligt LMA

Eftersom Wager av vissa (exempelvis Aftonbladets ledarsida) anses vara främlingsfientlig och därför per definition omöjlig att lyssna till har jag genom en egen källa på Migrationsverket kollat om det hon skriver är sant.

Min källa skriver så här till mig:

Utgångspunkten är att det är “en mänsklig rättighet” att söka asyl. Alla EU-medborgare som söker kommer givetvis att få avslag men det nya nu är att de kan komma in i mottagningssystemet genom LMA (lagen om mottagning av asylsökande) och har rätt till tak över huvudet, mat för dagen och 24 kr/dag samt kläder, busskort, glasögon, tandvård etc efter behov.

Vi har tidigare hänvisad EU-medborgare till resp. lands ambassad men om vem som helst som söker asyl får de förmåner som följer med det blir följden för EU-medborgare ansöker om asyl (och skrivs in i mottagningssystemet) saknar skäl att kontakta sitt lands ambassad.

Asylansökningar från EU-medborgare är givetvis få och dessutom uppenbart ogrundade. De kommer att avslås. De belastar därför inte systemet i någon större utsträckning. Det som gör att jag ändå skriver om problemet är för att understryka hur knasigt det svenska asylmottagningssystemet är. Det som borde vara självklart, att EU-medborgares asylansökningar avvisas direkt, sker inte. Tvärtom utfärdar Migrationsverket riktlinjer till sina handläggare om att de ska göra precis tvärtom.

Det man frågar sig är vilka andra egendomliga regeltillämpningar Migrationsverket har. Och man ställer sig den fullt rimliga frågan: Kan det vara så att det finns många asylssökande i systemet som inte har giltiga skäl men som slinker igenom för att Migrationsverket tillämpar reglerna på ett mycket märkligt sätt? Kalla mig gärna konservativ (jag är ju det) men jag tror utifrån min gnälliga horisont att om man har generösa regler och dålig koll kommer systemet att utnyttjas av snyltare. Det är inte konstigare än när man har orimligt generösa regler för A-kassa eller något annat bidragssystem.

Och återigen, för att förekomma moralistiska pekpinnar att jag med ett inlägg som detta vill stänga dörren i ansiktet på någon som riskerar att få halsen avskuren i Syrien: Nej, det vill jag inte. Jag vill ge plats för dem som kommer från Syrien och vill därför flytta på dem som kommer från Rumänien, Kroatien, Grekland och Spanien. Vad har de att göra på våra asylboenden?

___________________________________
Pingat på intressant.se.

Varför prioriterar Sverige asylflyktingar framför kvotflyktingar?

Om vi vill att Sverige alltjämt ska vara ett generöst flyktingland måste vi ha en flyktingmottagning som är pålitlig och som inte driver vind för våg. Annars går den folkliga legitimiten förlorad. En sak som behöver ses över är balansen mellan kvotflyktingar och asylflyktingar. Varför tar Sverige emot så få kvotflyktingar jämfört med asylflyktingar?

Kvotflykting är en person som får uppehållstillstånd i Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning. Det är människor som Sverige hämtar direkt från FN:s flyktingläger. Deras asylstatus har utretts av FN och får därför permanent uppehållstillstånd direkt. Asylflyktingar är de som får uppehållstillstånd i Sverige efter att ha kommit hit på egen hand och fått sin asylansökan prövad av Migrationsverket här i Sverige.

Under 2014 kom det 81 301 asylsökande till Sverige. Av dem fick 33 049 permanent uppehållstillstånd. Antalet kvotflyktingar var samma år 1 971.

Sverige ger alltså uppehållstillstånd till långt fler flyktingar som kommit till hit på egen hand än vad vi har tagit emot från FN:s flyktingläger. Varför är det så? Jag har ingen aning. Jag har försökt informera mig om saken via Migrationsverkets hemsida och regeringens budgetproposition men inte funnit någon förklaring.

Just nu pågår en debatt om mängden asylsökande som kommer till Sverige. Migrationsverkets prognos talar om nivåer på 80 000–90 000 per år under ett antal år. Det är nivåer som Sverige aldrig tidigare har varit med om. I debatten är det många som försvarar asylrätten. Det är en rättighet att få söka asyl i Sverige. Vi kan alltså inte göra någonting åt den stora mängden asylsökande.

Att denna uppfattning skulle vara den mest moraliska menar jag dock kan ifrågasättas just med hänvisning till det lilla antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot. Det är tydligt att den politik Sverige för nu prioriterar asylflyktingar framför kvotflyktingar. Men varför?

Det finns flera skäl till varför Sverige skulle satsa på kvotflyktingar istället för asylflyktingar. Jag kan inte presentera en fullständig utredning i ämnet utan som lekman får jag nöja med att göra en lista med frågor som jag undrar över:

– Kvotflyktingarnas flyktingstatus utreds av UNHCR (dvs. av FN) och måste inte bo på asylboende i Sverige i flera månader innan de beviljas uppehållstillstånd utan kan kommunplaceras direkt. Hur mycket pengar tjänar Sverige på det i förhållande till vad en asylflykting kostar?

– Kvotflyktingar är inte asylsökande och får därför per definition inte avslag på sin asylansökan och behöver således inte bo på ett asylboende i väntan på att få sin sak prövad. Hur mycket pengar tjänar Sverige på att asylprövningsprocessen sker i ett tidigare skede i ett annat land?

– Kvotflyktingar har alla en känd identitet. De har sina papper i ordning. Migrationsverket behöver inte reda ut vem en person är, vilket land han egentlingen kommer ifrån osv. Hur är rättsäkerheten i denna process jämfört med den svenska asylmottagningen där de asylsökande har kastat sina identitetshandlingar?

– UNHCR:s vidarebosättningsprogram (som kvotflyktingprogrammet egentligen heter) har en betydligt bättre genusprofil än vad den svenska flyktingmottagningen har. 2013 var det 52 procent kvinnor bland kvotflyktingarna medan det var 42 procent bland asylflyktingarna. Det är alltid en övervikt män bland de asylsökande som kommer till Sverige. Kan en prioritering av kvotflyktingarna uppväga denna obalans?

– Kvotflyktingarna hämtas från flyktingläger och tvingas inte resa med flyktingsmugglare. De behöver inte betala 100 000 kr per person för att ta sig till Sverige och de riskerar inte att drunkna på väg över Medelhavet. Kan en prioritering av kvotflyktingarna bidra till att flyktingsmugglingen minskar?

– Kanaler för flyktingsmuggling används även för smuggling av narkotika och vapen. Är det möjligt att försvåra illegala handelns utbredning genom att minska flyktingsmmugglingen?

Jag är ingen expert på ämnet kvotflyktingar men det här är frågor som jag menar bör ställas. Det tycks mig som att systemet med kvotflyktingar är mer rättssäkert, billigare och mer rättvist avseende svaga grupper än vad det svenska systemet är.

Det sägs i debatten att asylrätten måste värnas. Men asylrätten betyder med den nuvarande politiken att vi prioriterar män med pengar utan identitetshandlingar, medan fattiga kvinnor med identitetshandlingar blir kvar i FN:s flyktingläger. Var ligger rättvisan i det?

Jag skriver det här för att jag vill reformera den svenska flyktingmottagningen. Sverige tar emot en ström av asylsökande som är långt större än vad något annat europeiskt land tar emot. Det är en mycket dyr process som utsätter Sveriges kommuner för påfrestningar och som saknar legitimitet hos stora delar av befolkningen. Genom att reformera flyktingmottagningen kan vi ta emot lika många som nu men på ett bättre sätt.

_________________________________________
Pingat på intressant.se.