Moderaternas nya må bra-program

Nu har jag läst igenom den moderata partistyrelsens förslag till nytt idéprogram. Mer meningslös produkt får man leta efter. PJ Anders Linder undrar i SvD om det här är partiets sista program någonsing:

“Ansvar för hela Sverige känns som ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha något program”. Jag kan nog inte annat än att hålla med. Det är politisk retorik på tomgång.

Typiskt för mosiga texter är att allt möjligt blandas i samma kompott. Det finns ingen röd tråd. Här är ett exempel:

Våra ambitioner för Sverige är full sysselsättning, stark sammanhållning och internationell solidaritet. Genom en stark arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta och komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor.

Arbetslinjen och ansvaret för den globala miljön läggs samman i ett stycke som om det vore en och samma tanke det handlade om.

Politiska texter är ofta ett staplande av fina ord ovanpå varandra utan någon ambition om att hitta en systematik. Det nya moderata idéprogrammet är inget undantag. Det är skrivet för att alla som läser det ska må bra, inte för att det verkligen ska säga något.

Kommer programmet att antas på partistämman? Ja, självklart. Det är ändå ingen som bryr sig om vad som står i ett idéprogram. Står partiet för innehållet? Ja, självklart, alla andra partier också.

Nej, tacka vet jag Allmänna valmansförbundets partiprogram från 1919. Det var grejer det:

Allmänna valmansförbundets program från 1919

Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers särintressen.

Den svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled. Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening samhällsbevarande.

Den svenska högern är reformvänlig. Den erkänner, att det svenska samhället har mycket att lära och förbättra. Erforderliga reformer böra ske för folket och genom folket. Känslan av ansvar och samhörighet med riket, med fosterlandet kan därigenom stärkas. Reformerna böra syfta till hela folkets bästa. Den svenska högern är ett folkligt parti.

Den svenska högern betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling.

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita till sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Den svenska högern anser hem och familj utgöra hörnstenar för vår samhällsbyggnad.

Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund.

Utgående från dessa grunder vill högern verka för:

– Rikets oberoende. Värn för dess yttre säkerhet. Mellanfolklig rättsordning till fredens tryggande. Samförstånd i Norden.
– Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande av anarkistiska strävanden.
– Lydnad för lagarna. Färre lagar men goda.
– Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar.
– Förenkling av förvaltningen. Förtjänst och skicklighet enda befordringsgrunden. Statens ämbeten inga partibelöningar.
– Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet.
– Ett starkt näringsliv, fritt från förkvävande statstvång och tryggat mot socialiseringshot. Planmässigt utnyttjande av våra naturliga hjälpkällor. Förbättrad samfärdsel. Kontroll över monopolbildningar och truster.
– Jordbrukets stödjande och skyddande som landets huvudnäring. Bondeklassens bevarande. Förbättrad jordbrukskredit. Hjälp till bildande av nya bondejordbruk, småbruk och egna hem.
– Arbetsfredens tryggande. Åtgärder till förekommande av samhällsförlamande arbetsinställelser.
– Sparsamhet med statens och kommunens medel. Varsamhet i beskattningen. Skatternas avvägande efter rättvisa grunder under hänsynstagande till näringslivets bärkraft.
– Socialt framstegsarbete. Framsynt bostadspolitik till främjande av folkhälsa, sedlighet och hemmens ekonomi. Hjälp till självhjälp. Folknykterhetens främjande.
– Stärkande av hem och familj. Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Moderaternas nya må bra-program”

  1. Och historiens ironi går förlorad på stefan…

    Att tala om problemet med moderaternas mysprogram och sedan hänvisa till en äldre variat av samma strategi från en äldre förlaga.

    Klipskt.

  2. Vågar man säga det uppenbara? Att det var bättre förr? Att Arvid Lindman fortfarande är högerns bästa partiledare genom tiderna? Ja, jag vågar. Och tack Stefan för att du gör AVF:s partiprogram tillgängligt för en större krets.

  3. “Hjälp till bildande av nya bondejordbruk…” “Folknykterhetens främjande.” “Kyrkans bevande.”
    Bra! Tack för att du påminner om det.

Kommentarer är stängda.