Lundsberg och Skolinspektionen

Att Skolinspektionen stänger en skola på ett halvår är radikalt. Rättssäkerheten i beslutet imponerar inte. Men därmed inte sagt att Lundsberg skulle vara oskyldigt.

Tre frågor tycker jag är viktiga att ta ställning till när det gäller Lundsbergs internatskola och Skolinspektionen.

Det ena är att är jag övertygad om att Lundsberg inte har gjort det som Skolinspektionen har förklarat att man måste göra – dvs. utrota pennalismen. Det är omtalat att nollningsriterna försvaras av eleverna själva. I styrelsen för skolan sitter före detta elever. På skolan är man stolt över sin tradition med “kamratuppfostran”, men det är uppenbart att det ledarskap som äldre elever ska visa blandas samman med ren pennalism. Skolledningen har inte kunnat eller velat ändra på detta.

Det andra är Skolinspektionens oresonlighet. Flera ledarskribenter har rätteligen påpekat att det inte bara är internatskolor som har problem med äldre elever som plågar yngre. Det finns många skolor i vårt land som inte heller klarar av att komma till rätta med allvarliga fall av mobbning och pennalism. Varför stängs inte de?

Hans Bergström har skrivit om Skolinspektionens orimliga granskningar på Newsmill och själv har jag ett mycket lågt förtroende för hur denna myndighet slår ned på skolor som vill ha sina terminsavslutningar i kyrkorna.

Detta för över mig till den tredje frågan som är värd att beakta. Ska verkligen en myndighet kunna stänga en skola på ett halvår utan att frågan prövas av en annan instans? Normalt sett ska alla myndighetsbeslut som drabbar enskilda kunna överklagas innan de vinner laga kraft. Uppenbarligen är det inte så när det gäller stängning av skolor.

Jag tror att riksdagen här har gjort ett misstag. Så mycket makt ska inte läggas i händerna på en myndighet. Det måste finnas en kontrollinstans.

Därmed inte sagt att Skolinspektionen inte har rätt i sak, för det kan man mycket väl ha. Jag är extremt misstänksam till idén om “kamratuppfostran” som Lundsberg gjort sig känd för. Skolan lär ut artighet, att man ska visa äldre och lärare respekt, uppföra sig ordentligt osv. Allt sådant är bra.

Men vem är det som ska lära ut detta? Ska läraren vara en annan elev eller en vuxen? På Lundsberg tror man att eleverna ska kunna klara av detta själva.

Det finns säkert många som tror att kamratuppfostran är “konservativt” eftersom det förekommer på en konservativ internatskola. Så är det inte. Den konservativa ståndpunkten är att det är föräldrarna som ska vara barnens uppfostrare. Inte andra ungdomar.

Det finns politiska idéer om att barn uppfostras bäst utanför familjen. Redan Platon var inne på det för dem som skulle bli “statens väktare”. Efter honom har många andra ideologer hävdat att föräldrarna korrumperar barnens sinnen.

Internatskolornas pennalism visar dock på motsatsen. Det är när föräldrar inte är närvarande i barnens liv som de utvecklar sina sämsta sidor. Den pennalism som nu avtäckts på Lundsberg hade lika gärna kunnat avtäckas på någon av de barnuppfostringsanstalter vi hade haft i Sverige om socialismen hade förverkligats fullt ut.

_________________

Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

3 reaktioner till “Lundsberg och Skolinspektionen”

 1. Du skriver “Det finns många skolor i vårt land som inte heller klarar av att komma till rätta med allvarliga fall av mobbning och pennalism. Varför stängs inte de?”
  Oftast är minnet kort värt att notera att ” Att stänga en skola handlar inte om att straffa, utan om att skydda. När Skolinspektionen tidigare stängt skolor har knappt ett ord sagts om kollektiv bestraffning. Den som googlar på stadsdelsfullmäktiges stängning av Rosengårdsskolan tidigare i år har svårt att hitta något som ens närmar sig den infallsvinkeln.” ur DN- Missförstånd om måttstockar
  För överigt en riktigt bra ledare. Själv kommer jag från arbetarklass i Norrbotten ljusår från Lundsberg, gjort en klassresa till tjänsteman tack vare den avgiftsfria utbildningen som min pappa och mamma inte hade en chans att få. Jag uppfattar att Lundsberg är en skola för de välbestäldas barn ger dem ett kontaktnät som ger dessa barn en gräddfil in i näringslivets toppjobb som barn från Rosengård eller Kalix bara kan drömma om?

 2. Skolinspektionens beslut – liksom de flesta andra myndighetsbeslut – är överklagbara till allmän förvaltningsdomstol, överklagande har väl redan skett. Det är inte helt klart vad en myndighet till skulle ge. Att det finns ett alltid giltigt krav att beslut ska kunna överklagas innan verkställande (vilket är vad jag antar att du avser med “laga kraft”), stämmer inte, det beror på beslutets karaktär, innehåll, om det är fara i dröjsmål eller om lagstiftaren funnit att intressena som skall skyddas av myndighetsbeslutet väger tyngre. När det handlar om skydd för barn så är det inte helt ovanligt med omedelbar verkställighet, vilket alltså inte hindrar överklagande.

  Vad gäller rättssäkerheten kan man ha två perspektiv, antingen kan man se den senaste incidenten som en enstaka händelse för vilka ingen enskild kan lastas (skolans syn), eller så kan man se det som en effekt av att Lundsberg inte ens försökt komma till rätta med en lång tradition av pennalism. (Man kan lägga till att även om en polisutredning som syftar till att ligga till grund för åtal eller nedläggning av undersökningen pågår mot enskilda så är händelsen, att äldre elever bränt yngre med strykjärn ostridigt.) Utifrån Skolinspektionens beslut är det i mina ögon uppenbart att deras tolkning av händelseförloppet är klart rimligare än uppfattningen om den senaste incidenten som en enstaka händelse.

  Slutligen hävdar skolinspektionen att man fått missledande information från Lundsberg, d.v.s. i klartext, påståendena om arbetet att stävja pennalism har åtminstone i någon mån varit felaktiga.

 3. Oavsett vad för synpunkter som var och än har gällande skolformen internat skolor, så skall Sveriges myndigheter inte vara färgade av politiska eller personliga ställningstaganden.

  I mitt tycke är Skolinspektionens (SI) s.k. utredningar kring Lundsberg ologiska, svepande, ytliga, svårhärledda och summariska.
  .
  I april i år fann SI att Lundsberg lyckats avhjälpa den kritik som tidigare riktats mot skolan.
  .
  SI ansåg att tydliga förbättringar hade åstadkommits, och därmed avslutades SI sitt tillsynsärende, eftersom det fortsättningsvis inte förelåg någon grund eller behov för fortsatt tillsyn eller omedelbar åtgärd. När så beslutet om omedelbar stängning av skolan meddelades av SI så motiveras detta bl.a. med historiska händelser d.v.s. Innan SI godkände skolan i april.
  .
  När så strykjärns händelsen inträffar i augusti år 2013 så anser SI att allt som Lundsberg har gjort det senaste året inte räcker för att få ett godkännande av SI för fortsatt drift av Lundsbergs skola. Även om den senaste händelsen inte på något sätt kan försvaras, så kan heller inte rimligtvis en enskild händelse bli till intäkt för SI att underkänna alla förbättringsarbeten som har gjorts av skolan, för att då förbättra elevernas säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.
  .
  SI myndighetsutövning står INTE i proportion till händelsen i augusti månad i år, eftersom nu 170 elever och 80 anställda blir av med både skola och arbeten.
  .
  Dessutom finns det INTE något som styrker att missförhållanden på något sätt fortsättningsvis råder eller pågår på Lundsberg.
  .
  Jag anser vidare att en enskild händelse utförd av några få elever som har misskött sig inte skall tas som intäkt för att skolan inte har genomfört de förbättringsarbeten som SI har ålagt skolan.
  .
  Den fråga som vi alla skall ställa oss är om inte SI handlande nu strider mot det direktiv som SI har fått från regeringen, gällande sin tillsyn och myndighetsutövning mot enskilda skolor i Sverige. Hur kan en myndighet fatta ett så drastiskt ingripande beslut som att stänga en enskild skola, på ett så tveksamt underlag och utredningsarbete som nu SI har utfört både gällande den senaste händelsen, och även på historiska händelser.
  .
  SI har dessutom inte tillfrågat oss som är berörda av deras beslut d.v.s. Elever, Anställda och Föräldrar?

Kommentarer är stängda.