Varför prioriterar Sverige asylflyktingar framför kvotflyktingar?

Om vi vill att Sverige alltjämt ska vara ett generöst flyktingland måste vi ha en flyktingmottagning som är pålitlig och som inte driver vind för våg. Annars går den folkliga legitimiten förlorad. En sak som behöver ses över är balansen mellan kvotflyktingar och asylflyktingar. Varför tar Sverige emot så få kvotflyktingar jämfört med asylflyktingar?

Kvotflykting är en person som får uppehållstillstånd i Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning. Det är människor som Sverige hämtar direkt från FN:s flyktingläger. Deras asylstatus har utretts av FN och får därför permanent uppehållstillstånd direkt. Asylflyktingar är de som får uppehållstillstånd i Sverige efter att ha kommit hit på egen hand och fått sin asylansökan prövad av Migrationsverket här i Sverige.

Under 2014 kom det 81 301 asylsökande till Sverige. Av dem fick 33 049 permanent uppehållstillstånd. Antalet kvotflyktingar var samma år 1 971.

Sverige ger alltså uppehållstillstånd till långt fler flyktingar som kommit till hit på egen hand än vad vi har tagit emot från FN:s flyktingläger. Varför är det så? Jag har ingen aning. Jag har försökt informera mig om saken via Migrationsverkets hemsida och regeringens budgetproposition men inte funnit någon förklaring.

Just nu pågår en debatt om mängden asylsökande som kommer till Sverige. Migrationsverkets prognos talar om nivåer på 80 000–90 000 per år under ett antal år. Det är nivåer som Sverige aldrig tidigare har varit med om. I debatten är det många som försvarar asylrätten. Det är en rättighet att få söka asyl i Sverige. Vi kan alltså inte göra någonting åt den stora mängden asylsökande.

Att denna uppfattning skulle vara den mest moraliska menar jag dock kan ifrågasättas just med hänvisning till det lilla antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot. Det är tydligt att den politik Sverige för nu prioriterar asylflyktingar framför kvotflyktingar. Men varför?

Det finns flera skäl till varför Sverige skulle satsa på kvotflyktingar istället för asylflyktingar. Jag kan inte presentera en fullständig utredning i ämnet utan som lekman får jag nöja med att göra en lista med frågor som jag undrar över:

– Kvotflyktingarnas flyktingstatus utreds av UNHCR (dvs. av FN) och måste inte bo på asylboende i Sverige i flera månader innan de beviljas uppehållstillstånd utan kan kommunplaceras direkt. Hur mycket pengar tjänar Sverige på det i förhållande till vad en asylflykting kostar?

– Kvotflyktingar är inte asylsökande och får därför per definition inte avslag på sin asylansökan och behöver således inte bo på ett asylboende i väntan på att få sin sak prövad. Hur mycket pengar tjänar Sverige på att asylprövningsprocessen sker i ett tidigare skede i ett annat land?

– Kvotflyktingar har alla en känd identitet. De har sina papper i ordning. Migrationsverket behöver inte reda ut vem en person är, vilket land han egentlingen kommer ifrån osv. Hur är rättsäkerheten i denna process jämfört med den svenska asylmottagningen där de asylsökande har kastat sina identitetshandlingar?

– UNHCR:s vidarebosättningsprogram (som kvotflyktingprogrammet egentligen heter) har en betydligt bättre genusprofil än vad den svenska flyktingmottagningen har. 2013 var det 52 procent kvinnor bland kvotflyktingarna medan det var 42 procent bland asylflyktingarna. Det är alltid en övervikt män bland de asylsökande som kommer till Sverige. Kan en prioritering av kvotflyktingarna uppväga denna obalans?

– Kvotflyktingarna hämtas från flyktingläger och tvingas inte resa med flyktingsmugglare. De behöver inte betala 100 000 kr per person för att ta sig till Sverige och de riskerar inte att drunkna på väg över Medelhavet. Kan en prioritering av kvotflyktingarna bidra till att flyktingsmugglingen minskar?

– Kanaler för flyktingsmuggling används även för smuggling av narkotika och vapen. Är det möjligt att försvåra illegala handelns utbredning genom att minska flyktingsmmugglingen?

Jag är ingen expert på ämnet kvotflyktingar men det här är frågor som jag menar bör ställas. Det tycks mig som att systemet med kvotflyktingar är mer rättssäkert, billigare och mer rättvist avseende svaga grupper än vad det svenska systemet är.

Det sägs i debatten att asylrätten måste värnas. Men asylrätten betyder med den nuvarande politiken att vi prioriterar män med pengar utan identitetshandlingar, medan fattiga kvinnor med identitetshandlingar blir kvar i FN:s flyktingläger. Var ligger rättvisan i det?

Jag skriver det här för att jag vill reformera den svenska flyktingmottagningen. Sverige tar emot en ström av asylsökande som är långt större än vad något annat europeiskt land tar emot. Det är en mycket dyr process som utsätter Sveriges kommuner för påfrestningar och som saknar legitimitet hos stora delar av befolkningen. Genom att reformera flyktingmottagningen kan vi ta emot lika många som nu men på ett bättre sätt.

_________________________________________
Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

5 reaktioner till “Varför prioriterar Sverige asylflyktingar framför kvotflyktingar?”

  1. Svaret på din fråga varför vi tar emot fler “asylflyktingar” än “kvotflyktingar” är att själva poängen med asyl är att skydda människor från tortyr/förföljelse/väpnad konflikt el. dyl. Och om en person dyker upp här och har asylskäl så har vi ju inget alternativ till att ge uppehållstillstånd (alternativet är att utvisa till tortyren/förföljelsen/den väpnade konflikten). Så även om det i praktiken skulle vara en prioritering av män med pengar som du skriver – jag vet inte om det är så – så är det stora antalet “asylflyktingar” inte en prioritering från Sveriges sida utan en konsekvens av asylrätten som koncept.

  2. Andra länder har betydligt färre asylsökande, så tydligen kan andra länder påverka

  3. @markus.
    Inte nödvändigtvis. Sannolikt beror den stora flyktingströmmen på att folk i krigshärjade länder uppfattar att det är en mer liberal asylprövning här än i andra länder. Det finns dock inga belägg för det senare. Om man vill spetsa till det så skulle man kunna säga att allt prat om att Sverige har en liberal flyktingpolitik påverkar flyktingströmmarna mer än själva flyktingpolitiken.

  4. Det är klart att flyktingströmmarna kan påverkas. Regelverket i Sverige och Tyskland är inte identiskt. Jag väntar fortfarande på att de som försvarar den nuvarande ordningen ska förklara varför den tyska politiken är “inhuman”. Det måste ju vara det när Tyskland tar emot så mycket färre än Sverige. För att inte tala om alla andra länder som är ännu mer “inhumana”. Det är därför som jag skriver mina blogginlägg. Det är inte så mycket för att påverka antalet asylsökande, för det verkar ligga bortom all möjlig påverkan, utan det är för att jag tycker att man i alla fall kan ha en genomtänkt politik där man kan motivera varför man tycker att det är OK att folk ska resa till Sverige med flyktingsmugglare. Vem är det som tvingar ut folk på Medelhavet i risiga båtar? Är det jag som förespråkar en reform eller är det de som försvarar status quo?

  5. Jag försvarar egentligen ingenting, jag konstaterar bara att det sannolikt inte är så att det kommer att gå att påverka antalet flyktingsökande med ett utvecklat kvotflyktingsystem. Jag tycker din tanke är sympatiskt, men tror inte att den kommer ha den effekten som du eftersträvar, förutsatt att man inte samtidigt ändrar det svenska asylsystemet i Sverige, men det uppfattade jag inte att du gör? Sen tycker jag inte heller att Tyskland är inhumant, som du skriver, tvärtom, statistiken talar tvärtom för att Tyskland har en likadan prövning som Sverige. Jag grundar det på det faktum att i huvudsak samma regler gäller i Tyskland som i Sverige, att andelen av de som söker och får uppehållstillstånd i DE och SE inte skiljer sig dramatiskt och att samma EU-domstol ansvarar för tolkningen av regelverket (eftersom asylreglerna är reglerade på EU-nivå). Snarare, och jag säger inte att du är en av dem, är det dem som påstår att sådana som jag kallar Tyskland flr “inhumant” som i praktiken förutsätter att t.ex. Tyskland är inhumant eftersom det finns en underförstådd tanke om att tex Tyskland på något sätt gör så att färre söker asyl där. Jag tror dock inte att det är så, jag tror tyvärr att det är så enkelt att Sveriges god rykte gör att många söker asyl här. Därmed dock inte sagt att jag inte tycker att man ska göra något. Jag vill att EU ska bestämma en fördelningsmodell där man avlastar EU-länder med högt söktryck och att man inför ett asylvisumsystem så att asylansökningarna kan bedömas preliminärt redan på europeiska ambassader.

Kommentarer är stängda.