Asylsökande och röster på SD: Nu med diagram

I mitt förra inlägg la jag ut listor på hur antalet asylsökande per kommun tycks samvariera med röster på Sverigedemokraterna i kommunen. Och jag jämförde också med Moderaterna, eftersom det främst är detta parti som tappat väljare till SD. Nu har jag också kört siffrorna i ett statistikprogram för att testa sambanden.

Det visar sig att det som jag för mig själv numera kallar för “Gusselbyeffekten” har mer än bara ett anekdotiskt stöd. Det finns ett statistiskt samband mellan antal asylsökande och SD-röster per kommun. Jag har uppkallat denna effekt efter valdistriktet Gusselby i Lindesbergs kommun där SD fick 36,8 procent, vilket med största sannolikhet beror på att invånarna är missnöjda med att ha ett asylboende på orten. Det finns också andra valdistrikt där det finns höga röstetal för SD och närhet till asylboenden.

Den hypotes som jag har velat utforska är om det kan vara så att antalet asylsökande är relaterat till att SD gått starkt på landsbygden. Som jag har skrivit om i tidigare inlägg är teorin att ett asylboende påverkar den lokala miljön kraftigare i små orter på landsbygden. Friktion uppstår mellan invånare och asylsökande (vilket inte måste ha något med rasism att göra utan kan bero på helt vanliga problem som att om det blir kö till vårdcentralen om befolkningen plötsligt ökar kraftig, även om “helt vanlig” främlingsfientlighet också kan antas förekomma).

Om vi då lägger samman siffror på antal asylsökande per kommun med röster för SD. Hur ser sambandet ut? Är det starkt eller svagt?

Persons R=0,319, lutning=0,082, signifikans=0,001.

Varje punkt motsvarar en kommun och man kan se att spridningen är stor. Lutningen på linjen visar att för varje ytterligare asylsökande som bor i en kommun ökar SD sitt röstetal för den kommunen med 0,082 procentenheter. Det existerar alltså något slags samband även om det inte förefaller vara särskilt starkt.

Hur ser då sambandet ut om man byter ut antal röster på SD och istället tittar på förändringen mellan 2010 och 2014? Vi vet ju att SD gjorde en stor framryckning i valet och det kan ju vara så att det är antal asylsökande per kommun som ligger bakom.

Pearsons R=0,481, lutning=0,065, signifikans=0,001.

De två kurvorna ser nästan likadana ut. Inte mycket skiljer. Sambandet är tydligare eftersom korrelationskoefficienten (Pearsons R) är högre, men lutningen är mindre. Sambandet finns men är alltså inte iögonenfallande starkt.

Låt oss också se på Moderaterna. Om man bara tittar på mina tabeller kan man se att det är många M-dominerade kommuner som har få asylsökande boende hos sig. Samvarierar de två? Antal asylsökande och röster på M?

Pearsons R=-0,341, lutning=-0,141, signifikans=0,001.

Som framgår finns det tt negativt samband mellan de två variablerna. Kommuner med höga röstetal för M har i högre utsträckning få ayslsökande jämfört med kommuner med många asylsökande.

Här kan man se på prickarna i diagrammet att sambandet är starkt. De ligger samlat. Korrelationen är förvisso inte starkare, -0,341, men lutningen går inte att ta miste på. För varje ny asylsökande per 1000 invånare som placeras i en kommun minskar väljarstödet för M med 0,141 procentenheter (om ett verkligt orsaksamband skulle föreligga). Det skulle jag säga är ett ganska starkt samband. Notera frånvaron av prickar i hela den övre högra kvadranten. Moderatdominerade kommuner har väldigt få asylsökande boende hos sig.

Slutligen, finns det också ett samband som mellan antal asylsökande och hur det gick för Moderaterna i valet?

Persons R=0,045, lutning=0,005, signifikans=0,449.

Intressant nog finns det inget samband. Linjen lutar nästan ingenting och det går inte att säga att sambandet är statistiskt signifikant. Moderaternas negativa resultat samvarierar inte med antalet asylsökande per kommun.

Detta sista resultat strider mot vad jag hade förväntat mig. Jag hade trott att jag skulle få se att Moderaterna hade tappat som mest i de kommuner där det var som mest asylsökande. En gissning som jag hade var ju att SD stal sina väljare från Moderaterna i första hand. Nu tror jag envist fortfarande att det är så, eftersom man kan se det tydligt när man går ner och tittar på enskilda valdistrikt. Men det går inte att se på kommunnivå.

(För övrigt kan nämnas att jag också testade att köra alla samband utan kommunerna i Skåne för att se om Skåneeffekten påverkar resultaten, men det förändrade inga resultat nämnvärt.)

Vad drar man då för allmänna slutsatser av allt detta? När man tittar på statistiken på Valmyndighetens hemsida och granskar Gusselby och andra distrikt specifikt är det uppenbart att det finns ett samband mellan att rösta på SD och ha ett asylboende i närheten. Resultaten här visar att sambandet också går att se på kommunnivå. Det är inte starkt men det finns där.

Den här undersökningen fastställer inte några orsakssamband. För det krävs en mer omfattande undersökning och att man samlar in ytterligare data. Andra variabler som är relevanta att lägga till är exempelvis kommunens storlek, genomsnittsinkomst hos invånarna, arbetslöshet, antal kommunplacerade flyktingar, antal invånare med utländsk bakgrund m. fl. Jag avslutar dock min undersökning av Gusselbyeffekten här, eftersom det här ändå bara är ett litet hobbyprojekt.

I Facebookdiskussioner med vänner som har kommenterat tidigare inlägg av mig har jag glädjande noterat att de flesta är bekanta med skillnaden mellan korrelation och kausalitet och att man inte kan gå från det ena till det andra utan vidare. Däremot kan man inte heller vifta bort korrelationer som de jag har visat genom att påpeka att ingen fullständig orsaksanalys har gjorts. Alla undersökningar börjar med iakttagelser av enskilda fenomen som leder över till datainsamlingar där olika hypoteser vaskas fram.

Det jag har velat visa är att Gusselbyeffekten existerar. Den var för mig okänd ända tills jag såg hur folk hade röstat. Och när jag tittade närmare på den tyckte jag att det såg ut som att den inte bara inskränkte sig till ett enda valdistrikt. Kanske är förekomsten av asylsökande i en kommun inte alls den rätta variabeln bakom allt, den variabel som vi letar efter och som öppnar upp mysteriet. Men teorin att asylboenden på små orter skapar friktion, som i sin tur genererar röster till SD när ledande politiker i Stockholm inte lyssnar på vad folk pratar om, är i alla fall en bättre teori än att alla som har röstat på SD är efterblivna lantisar, rasister eller potentiella nyfascister.

_____________________

Pingat på intressant.se.

Lista över asylsökande och röster på SD och M

Förra inlägget visade listan över vilka kommuner som tar emot mest respektive minst asylsökande. Intressant är också att se hur den listan ser ut tillsammans med röstsiffror på SD och M. Jag har inte orkat hitta något bra sätt att åskådliggöra listan på så ni får hålla till godo med att ladda ned PDF-filen eller Ecxel-filen.

Om man inte har läst mitt förra blogginlägg bör man läsa det först. Där förklarar jag varför jag håller på med dessa listor.

Den här listan vänder sig i första hand till aktiva inom Moderaterna. Det är dags att få upp ögonen för att konkurrensen från SD:s sida är betydligt hårdare än vad många inom partiet tror. Det gäller inte i kommuner som Ekerö, Danderyd, Värmdö, Täby eller Lidingö, men i många andra kommuner och partiet finns i hela landet.

Det krävs inga avancerade statistiska metoder för att se att någon form av samband finns mellan antal asylsökande per invånare, stöd för SD och stöd för M. Bläddra och se.

Här finns filen som Excel.

Här finns filen som PDF.

Och för den som inte orkar läsa mina andra blogginlägg: Antalet asylsökande kommer enligt Migrationsverkets prognos vara mycket högt under flera år. Även om man som moderat tycker att det är en bra sak bör man skaffa sig en plan för hur ökad konkurrens från SD ska hanteras eftersom mängden asylsökande ökar stödet för SD på Moderaternas bekostnad. Om man vill att M ska fortsätta att vara ett stort parti och samtidigt behålla en generös flyktingmottagning bör man läsa dessa siffror och begrunda.

________________

Pingat på intressant.se.

 

Bäst och sämst bland kommunerna på att ta emot asylsökande: Hela listan

Eftersom jag tror att antalet asylsökande är det som utgör Sveriges största invandringspolitiska utmaning de närmsta åren är det intressant att se hur bördorna fördelas mellan kommunerna. Det är ingen hemlighet att den ersättning som staten betalar ut till kommunerna för varje asylsökande inte täcker de fulla kostnaderna. Därtill uppstår det alltid slitningar mellan lokalbefolkning och asylsökande.

Jag har därför ställt samman en tabell där man kan se vilken kommun som tar hand om flest asylsökande efter befolkningsmängd.

Notera att asylsökande inte är detsamma som flykting. En asylsökande är en person som kommer till Sverige och ber om att få skydd och på så vis erhålla flyktingstatus. Asylsökande är de som bor i Sverige i väntan på beslut från Migrationsverket. Under 2014 kommer dessa att vara fler än 80 000. Ungefär hälften av dem får avslag på sin ansökan. Det tar omkring 10 månader för dem att få besked och under den tiden bor de antingen i anläggningsboenden/asylboenden (s.k. flyktingförläggningar), i lägenheter som kommunen hyr eller på egen hand hos t.ex. släktingar och vänner.

Här finns hela listan som PDF-fil.

Här finns hela listan som Excel-fil.

Källor: Migrationsverket, antal asylsökande, 1 december 2014 och SCB, befolkningsmängd, 31 december 2013.

I nästa blogginlägg kommer jag att till denna lista också lägga röstsiffror på SD i senaste valet och röstsiffror på M.

Läs också mina två tidigare inlägg som handlar om hur SD:s stöd i väljaropinionen påverkas av antalet asylsökande:

Antalet asylsökande och SD:s framgångar i opinionen.

Mer om antalet asylsökande och SD:s framgångar i opinionen.

Och för er som undrar varför jag skriver om det här ämnet: Jag är en moderat lokapolitiker som vill att M ska ta tillbaka de väljare vi förlorade till SD i senaste valet. Det är endast så vi kan få ordning på det parlamentariska kaoset. Den svenska flyktingpolitiken är generös och ska vara så men är i sin nuvarande form inte genomtänkt. Om man vill bevara Sverige som ett generöst flyktingland måste politiken reformeras. Läs också min text: Reformera för att bevara.

______________________
Pingat på intressant.se.

Mer om antalet asylsökande och SD:s opinionssiffror

I mitt förra blogginlägg visade jag med diagram hur SD:s uppsving i opinionen samvarierar med ökningen av antalet asylsökanden. Jag fortsätter på samma tema och har gjort ett par diagram som skulle kunna tolkas som att effekten av ökningar av asylsökanden slår igenom ganska snabbt. Kanske är detta bara ett hjärnspöke, men jag tycker att det ser ut som att kurvorna följer varandra nära. Men det jag egentligen ville veta var när under förra mandatperioden alliansen tappade greppet om flyktingpolitiken, så låt oss börja historien där.

UPPDATERING, 3 januari, 2015:

När jag publicerade denna text hade jag ännu inte matat in siffrorna i ett statistikprogram. Det har jag gjort nu och därför lägger jag in några nya bilder och lägger till några siffror. Huvudslutsatserna har inte förändrats.

Som opinionsanalytikerna redan har påpekat var det inte Fredrik Reinfeldts tal om ”öppna era hjärtan” som punkterade Moderaternas stöd i väljaropinionen. Det hände tidigare. När valrörelsen började låg redan SD på en mycket hög nivå. M tappade väljare till SD långt tidigare. När?

Eftersom det är invandringspolitiken det handlar om misstänkte jag att det kunde vara alliansens migrationspolitiska överenskommelse med Miljöpartiet som var skurken. Den ingicks i mars 2011. Syftet var att utestänga SD från allt inflytande i migrationsfrågor.

Ett känt problem med breda koalitioner över blockgränserna, såsom man brukar ha i Österrike eller Finland, är att oppositionen försvinner. Och om den försvinner gynnar detta populistiska ytterkantspartier som blir den nya oppositionen. (Det är en av anledningarna till att M+S just nu inte vill bilda regering tillsammans.)

Den migrationspolitiska överenskommelsen gjordes visserligen bara mellan alliansen och MP, men Socialdemokraternas flyktingpolitik skiljer sig inte mycket från MP:s och samma sak gäller Vänsterpartiet. Resultatet blev att SD blev det enda oppositionspartiet i migrationspolitiken. Det är ingen slump att SD myntade begreppet ”sjuklövern” om övriga partier för att visa att det bara fanns ett parti att rösta på för den som var kritisk mot den förda politiken.

Något förenklat kan man säga att ett slags samlingsregering infördes i en fråga – migrationspolitiken – SD:s favoritfråga – med följden att just det man vill undvika med samlingsregeringar ändå hände. Det populistiska ytterkantspartiet fick spela rollen som det enda oppositionspartiet.

Min fråga var således om man kunde se detta avspeglas i SD:s opinionssifror. Jag har därför tittat på Sifos opinionsmätningar 2011–2013 eftersom det är där någonstans det hände. Där någonstans började alliansen tappa väljare till SD.

Av allt att döma tycks det finnas en brytpunkt vid juni 2012. På 9 månader går SD från att ligga på 4,7 procent till att ligga på 10,0. Det är en mycket stor förändring på kort tid. Från decembermätningen 2012 och framåt ligger sedan SD på en högre nivå. Det är som om SD svingade sig upp på ett högre plan och nu har stannat där. Partiet har därefter aldrig varit nere på sitt valresultat igen.

Så varför hände detta just andra halvan av 2012? Jag saknar fortfarande en bra förklaring till det men det var när jag tittade på diagrammen som jag tyckte det såg ut som att opinionen följer antalet asylsökande.

Det är nu jag börjar bli orolig för mig själv för tesen låter osannolik. Opinionsskiftningar kommer sällan så direkt inpå. Är det bara som jag inbillar mig? Kanske det, men låt oss anta att tesen stämmer, hur ska siffrorna tolkas?

Som framgår av bilden ökar asylmottagningen i vågor. Först juni–december 2011, därefter april–oktober 2012 och därefter juni–oktober 2013. Mönstret är att de asylsökande ökar under andra halvåret.

Och med lite god vilja kan man säga att ett liknande mönster finns i SD:s opinionssiffror. Hösten 2011 är det lite skakigt i opinionen men partiet har en toppnotering i december (Inte högre än vad partiet har i mars det året, men en topp är det i alla fall). Därefter kommer en ny toppnotering i december 2012. Ytterligare en topp finns i augusti 2013. Det finns också en mindre topp i maj 2012 i båda kurvorna.

Man kan alltså argumentera för att kurvorna följer varandra. Man måste ägna sig åt lite tolkning, men det är tillåtet på ett explorativt stadium. Intressantast att se är matchningen under andra halvåret 2012. Samtidigt som SD fördubblar sin styrka i opinionen sker en motsvarande stor ökning av antalet asylsökanden från 2 447 till 5 512. En tillfällighet?

Därefter sker en motsvarande avtrappning. Antalet asylsökanden går ned från oktober 2012 till februari 2013. SD:s opinionssiffror dalar på samma sätt från december 2012 till maj 2013.

Det som händer senare under andra halvåret 2013 är att Migrationsverket beslutar att alla asylsökanden från Syrien ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Det är förklaringen till de mycket höga siffrorna för september och oktober. Egentligen borde SD:s opinionssiffror då nått ett nytt all time high om min teori stämmer, men det kanske inte fanns fler väljare att lägga beslag på? Eller så blev kanske tillströmningen av asylsökande så stor att opinionen inte hann reagera?

Uppdatering, 3 januari 2015:

Med 2012 års siffror inlagda i statistikprogrammet visar det sig att sambandet knappast är en slump. Pearsons R=0,644 och signifikans på 0,024.

Det här var vad som hände under mitten på förra mandatperioden. Hände något liknande 2006–2010? Ja, även om bilden är annorlunda finns det en fas under denna mandatperiod där SD gör en kraftig upphämtning från 2,6 procent i mars till 5,8 i november 2009 samtidigt som antalet asylsökande ökar. Efter detta uppsving ligger SD på en högre genomsnittlig nivå (dvs. samma sak som hände under 2012).

Det tycks alltså som att det finns ett mönster där det ser ut som att antalet asylsökande återspeglas i ökat stöd i opinionen för SD. Jag håller med om att tolkningen är spekulativ och måste testas mer noggrannt. Det här får ses som en delrapport från en mer omfattande studie som jag hoppas att någon gör.

Uppdatering, 3 januari 2015:

Under perioden 2006–2010 går det inte att se ett samband mellan antal asylsökande och ökning för SD i opinionen. 

Däremot går det att se att det finns ett samband 2009–2010, vilket stämmer med diagrammet ovan där man ser att kurvorna följs åt under dessa år.

Avslutningsvis lägger jag också in ett diagram som visar hela tidsserien september 2006–december 2014. Notera de två topparna i antal asylsökande i september 2010 och september 2014. Om min tes stämmer är det inte förvånande att SD har gjort bra valrörelser.

Och om tesen stämmer, Migrationsverkets prognos för de kommande åren slår in och ingen förnyelse av migrationspolitiken sker, ja, då är det är det bara att lagom till mitten av 2016 gratulera SD till att man har nått 20 procentsnivån…

Jag tar gärna emot tips på hur undersökningen kan utvecklas. Kvantitativ metod är inte min specialitet och jag vill gärna hitta nya sätt att testa denna teori.

Uppdatering, 3 januari, 2015:

Om man gör regressionsanalys på hela tidsserien från 2006–2014 så framträder ett tydligt samband, Pearsons R=0,715 och signifikansen är 0,001. Man ser också hur punkterna samlar sig på ett visst sätt. Lutningen på kurvan är 0,001, vilket betyder att 1 ytterligare asylsökande medför en ökning av SD:s opinionssiffror med 0,001 procentenheter per månad. 

Några metodologiska kommentarer:

Sifo gör inga mätningar i juli. Den siffra som redovisas här är genomsnittet av månaden före och månaden efter. Det är lite fusk. Egentligen borde stapeln för juli vara tom. Men det blir lättare att se mönstret om man lägger till en uppskattad siffra för juli. Opinionen skiftar inte så snabbt att resultatet påverkas. Genomsnittet är den bästa gissningen man kan göra.

Inför valen 2010 och 2014 gjorde Sifo mätningar varje vecka i augusti och september. Månadssiffran som jag har använt är genomsnittet av de veckovisa mätningarna.

Asylstatistiken är hämtad från Migrationsverket förutom för 2006–2007 där jag har använt mig av Eurostat eftersom Migrationsverkets månadssiffror inte är tillgängliga på verkets hemsida för dessa år. Ibland skiljer sig Migrationsverkets och Eurostats siffror åt, men det är som regel bara marginellt.

___________________

Pingat på intressant.se.

Antalet asylsökande och SD:s framgångar i opinionen

Mycket har sagts om varför människor röstade på Sverigedemokraterna, men en förklaring som jag tycker har fått för lite uppmärksamhet är att det kan ha med asylmottagningen att göra. Jag har tagit fram ett par diagram som visar hur ökningen av antalet asylsökningar tycks samvariera med SD:s framgångar i opinionen.

En av de första att notera att SD gick kraftigt framåt i valdistrikt där det finns asylboenden var Lars Wilderäng, som skrev om detta redan efter EU-valet. Han följde sedan upp med ytterligare en kommentar efter riksdagsvalet. Det är inte svårt att hitta exempel på små orter där det finns asylboenden och där Sverigedemokraterna gjort mycket stora framsteg. Exempelvis fick SD i den lilla orten Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun 36,1 procent. Det är en ort med drygt 500 invånare. Kanske orsakar ett asylboende i en sådan liten ort problem på ett helt annat sätt än vad de gör i större orter? Kanske upplever många i orten att politikerna i Stockholm inte lyssnar på dem?

Jag tror att det ligger någonting i den förklaringen. Det skulle kunna vara så att det som SD:s nya väljare uppfattat som ett problem är att de asylsökande är för många för den ort som de bor på. Även asylsökande ska ha tillgång till samhällsservice och kan komma att bo på sina förläggningar under mycket lång tid. Det kan vara så att det är friktionen mellan asylsökande och lokalbefolkningen som är problemet.

Om detta stämmer är det själva omfattningen på asylmottagningen som gjort att människor valt att rösta på SD. Diagrammet nedan visar hur Sverigedemokraterna har stärkt sin ställning i Sifos opinionsmätningar från 2006 till 2014 (2006 var första året Sifo började ta med SD i sina mätningar) och hur opinionen samvarierar med antalet asylsökanden per år, antalet permanenta uppehållstillstånd för flyktingar per år och det totala antalet uppehållstillstånd per år.

Den gröna linjen visar SD:s uppgång i Sifos novembermätningar (jag valde en månad där det vanligtvis inte brukar ligga några större politiska händelser). Den svarta linjen visar antalet asylsökanden per år.

Den blå linjen visar antal beviljade asylansökningar, det vill säga utdelade permanenta uppehållstillstånd per år. Detta är den permanenta flyktinginvandringen. (Asylsökande kallas inte flyktingar förrän deras asylstatus har retts ut. När det har gjorts får de permanent uppehållstillstånd, PUT).

Den röda linjen i sin tur visar det totala antalet uppehållstillstånd per år. Det är den totala invandringen (bruttoinvandringen). Denna siffra är som synes betydligt högre än den som visar flyktinginvandringen. Skälet härtill är att de allra flesta invandrare kommer från andra europeiska länder. Sverige har en stor invandring från Norge, Finland och andra närliggande länder.

Vilken av dessa linjer följer SD:s opinonssiffror närmast? Det tycks mig som att antalet asylsökande är den linje som bäst förklarar uppgången för SD. Notera att det sker en nedgång samtidigt från 201o-2011 och sedan en samtidig uppgång 2012 och 2013.

Det finns en tydlig samvariation mellan uppgången för SD och det totala antalet uppehållstillstånd också. Mängden uppehållstillstånd går ned 2009-2010 och året därefter går SD:s opinionssiffor ned. Därefter stiger mängden uppehållstillstånd igen och då stiger SD:s opinionssiffror.

Det som av allt att döma sämst förklarar SD:s uppgång är antalet uppehållstillstånd utdelade till flyktingar. Från 2006 och framåt stiger SD:s opinionssiffror för varje år utom 2011. Antalet PUT för flyktingar dyker dock från 2006 och framåt och rör sig inte särskilt mycket förrän 2012 och 2013.

Vad drar man för slutsatser av detta? Först och främst bör man påminna sig om att samvariation inte är samma sak som kausalitet. Jag har inte undersökt alla andra tänkbara variabler som också skulle kunna förklara SD:s uppsving. Därtill ska man som vanligt också komma ihåg att det som ser ut som mönster kan vara framkallade av slumpen (dvs. det som vi inte ännu har någon förklaring till). Jag är ingen kvantitativt lagd forskare och är därför tacksam för förslag på hur analysen kan utvecklas.

Om det emellertid är så att det är just antalet asylsökande som förklarar SD:s uppgång snarare än antalet permanenta uppehållstillstånd säger detta några intressanta saker.

Det positiva skulle vara att människor i Sverige inte ser negativt på just invandring, att människor från andra länder flyttar in här hos oss och bosätter sig här. SOM-institutets attitydundersökningar visar att svenskar över tid sett blivit mer positiva till flyktinginvandring.

Det negativa skulle vara att många människor ogillar att bo granne med asylsökande. Det är på små orter som Ställdalen svenskars tolerans mot främlingar sätts på prov (inte när man flyger över Sverige och ser tomma vidder). Det är när människor gnids mot varandra som friktion uppstår.

Om den här förklaringen stämmer säger den också något intressant om två av de konkurrerande huvudförklaringarna till varför SD skulle gå framåt som cirkulerar i debatten just nu: dels att SD:s tillväxt beror på en tilltagande rasism (uttalad eller implicit/strukturell), dels att SD:s tillväxt beror på missnöje med bristande integration av invandrare. Den första är vänsterns favoritförklaring, den andra högerns.

Om förklaringen till SD:s tillväxt är ökad rasism så skulle SD:s stegring i opinionen skett oberoende av ökningen av antalet asylsökanden. Kurvorna skulle inte följas åt. Om rasismen är skapad av det kapitalistiska systemet, “vithetsnormen” eller “ökade klyftor” så skulle SD:s siffror rört sig uppåt i en egen takt.

Men kanske är ökad rasism resultatet av ökat antal asylsökande? Ja, det är tyvärr en förklaring som inte kan uteslutas. Det beror på vad man tror om människors grundläggande attityder. Kanske är det tillräckligt att det öppnar ett asylboende och att det dyker upp människor från Syrien i en by för att människor där ska bli fientligt inställda? Jag vill inte hålla det för uteslutet för människor är verkligen bra på att skapa motsättningar mellan “vi” och “dom” av vad som helst.

(En parantes för att förekomma kommentarer från SD-sympatisörer. Jag säger inte att SD är ett rasistiskt parti. Därmot gör vänstern det som bekant. Personligen tycker jag bilden är mer komplicerad. Bland ledande företrädare är rasisterna få. Men partiet har en svans som ser helt annorlunda ut.)

Högerns favoritförklaring får sig också en törn, eftersom asylsökanden närmast per definition inte är integrerade och inte heller ska bli det eftersom ungefär hälften av dem ska lämna landet. Det är många högerdebattörer som har sagt att svaret på människors oro över invandringen är bättre integrationspolitik. Om invandrare kommer i jobb snabbt blir de en del av samhället. Motsättningar försvinner mellan invandrare och infödingar.

Men just asylsökanden är inte integrerade. De bor på asylboenden i väntan på att få beslut om permanent uppehållstillstånd. För närvarande kan en asylsökande behöva vänta i ungefär 10 månader på besked. Asylsökande får arbeta under asyltiden, men utan att ha kollat fakta gissar jag att det inte är lätt att hitta ett arbete i Ställdalen om man inte kan svenska och inte heller har någon hett eftertraktad yrkeskompetens. (Varför lägger man asylboenden på orter med brist på arbetstillfällen?)

Jag tar gärna emot synpunkter på hur man kan forska vidare i detta spår. Den som vill kan få låna min excelfil och göra egna undersökningar. Nästa blogginlägg kommer att handla om SD:s uppgång i opinionen under 2012. Det var året då allianspartierna tappade greppet. Stay tuned.

__________________

Pingat på intressant.se.